Menu

Regulamin - DietaPremium

I. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Dietapremium.pl.

Sprzedawca – Paweł Piotrowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FART Paweł Piotrowski pod adresem: ul. Obrzeżna 1a lok. 176 w Warszawie, wpisaną do CEIiDG, prowadzonej przez Ministra właściwego ds. Gospodarki, NIP 543-201-46-26, REGON 141960759, BDO: 000106672 (e-mail: zamowienia@dietapremium.pl).

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnia, zarówno obywatel Polski, jak i każdego innego państwa;

Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Klientem a Dietapremium.pl, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;

Zestaw dietetyczny – przygotowany dla Klienta zestaw pięciu posiłków dietetycznych na jeden dzień;

Usługi Dietapremium.pl – przygotowanie zestawów dietetycznych Dietapremium.pl, ich dostawa oraz prowadzenie serwisu związanego z przyjmowaniem i prowadzeniem zamówień Klienta w Serwisie Dietapremium.pl.

Serwis internetowy Dietapremium.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.Dietapremium.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej części, przy wykorzystaniu której Dietapremium.pl oferuje i sprzedaje Klientom swoje usługi.

Zamówienie – oświadczenie woli klienta zmierzające do zawarcia umowy ze Sprzedawcą

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usług Dietapremium.pl.

2. Właścicielem i administratorem Serwisu Dietapremium.pl. oraz administratorem danych osobowych jest FART Paweł Piotrowski, ul. Obrzeżna 1a lik. 176 w Warszawie, NIP: 5342014626.

3. Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże Klientów zgodnie z art. 384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.

4. Dietapremium.pl informuje Klientów, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną usługi, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Dietapremium.pl a Klientem.

5. Wygląd i treść Serwisu Dietapremium.pl oraz wszelkie inne treści i materiały udostępniane Klientom w ramach Usług Dietapremium.pl stanowią własność Dietapremium.pl i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU DIETAPREMIUM.PL.

1.Dla korzystania z Serwisu Dietapremium.pl.pl niezbędne jest spełnianie co najmniej następujących wymogów technicznych:

• posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

• dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW wraz z aktywnym połączeniem z siecią Internet;

• włączona w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej, obsługa skryptów Java Script, plików Cookies oraz okien wyskakujących (pop-up windows);

2. Klient zobowiązany jest podać Dietapremium.pl wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby. Jest również zobowiązany do aktualizacji swoich danych każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki podania danych błędnych, nieprawdziwych lub w przypadku braku aktualizacji danych ponosi Klient.

3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Dietapremium.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem.

4. Klientowi w trakcie korzystania z Serwisu Dietapremium.pl.pl nie wolno posługiwać się treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszającymi prawa Dietapremium.pl lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania.

IV. USŁUGI DIETAPREMIUM.PL

1. Usługi Dietapremium.pl obejmują:

• przygotowywanie zbilansowanych, gotowych do spożycia posiłków w formie Zestawów dietetycznych Dietapremium.pl;

• dostawę Zestawów dietetycznych Dietapremium.pl na adres wskazany przez Klienta, w miastach objętych zasięgiem dostaw Dietapremium.pl, których aktualna lista jest dostępna w Serwisie Dietapremium.pl;

• usługi dostępne w serwisie Dietapremium.pl.

2. Ceny Zestawów dietetycznych Dietapremium.pl określone są w Serwisie Dietapremium.pl w zakładce „Cennik”: https://www.dietapremium.pl/cennik.html

3. Ceny Zestawów dietetycznych Dietapremium.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).

4. Cena Zestawu Dietetycznego Dietapremium.pl obejmuje jego dostawę pod wskazany przez Klienta adres w ramach bezpłatnej strefy dostaw dostępnej w Serwisie Internetowym w zakładce „Dostawy”: https://www.dietapremium.pl/site/39/warszawa.html

5. W przypadku dostawy Zestawu Dietetycznego Dietapremium.pl poza strefę bezpłatnego dowozu – będzie doliczony dodatkowy koszt dowozu poza strefę bezpłatnych dostaw ustalany indywidualnie.

6. Podczas składania zamówienia, Dietapremium.pl zweryfikuje i poinformuje klienta o możliwości bądź braku możliwości dostawy pod wskazany przez klienta adres dostawy.

7. Dietapremium.pl zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów Usług Dietapremium.pl, w tym do wprowadzania do oferty nowych oraz wycofywania wcześniej oferowanych rodzajów Zestawów dietetycznych Dietapremium.pl, zmiany ich ceny oraz zmiany obszaru bezpłatnych dostaw. Wyżej wymienione zmiany parametrów nie obejmą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

8. Korzystając z Usług Dietapremium.pl Klient może składać zamówienia na Zestawy dietetyczne Dietapremium.pl drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną oraz przy skorzystania z zapytania w formie formularza zamówienia dostępnego w Serwisie Dietapremium.pl.

9. Klient składając zamówienie powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

10. Klient składa zamówienie, następnie DietaPremium.pl kontaktuje się z klientem w celu uzgodnienia i potwierdzenia szczegółów umowy, a zawarcie Umowy następuje w chwili otrzymania przez klienta potwierdzenia zamówienia dostarczonego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Gdy umowa zostaje zawarta Klient jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w zamówieniu należności.

11. Składając zamówienie Klient określa wybrany rodzaj diety i liczbę Zestawów dietetycznych, ich kaloryczność, adres i harmonogram dostaw oraz podaje swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

12. Dietapremium.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego w sytuacji gdy powstają jakiekolwiek wątpliwości co do parametrów zamówienia. W takiej sytuacji Dietapremium.pl wstrzyma się z przyjęciem zamówienia do momentu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.

13. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany podczas składania zamówienia w Dietapremium.pl lub adres poczty elektronicznej podany podczas składania zamówienia drogą telefoniczną, lub też adres poczty elektronicznej, z którego Klient przesłał swoje zamówienie.

14. Zgodnie z Art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od Umowy, ponieważ przedmiotem usługi świadczonej przez Dietapremium.pl jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu i mająca określony, krótki termin przydatności do użycia.

15. Dietapremium.pl umożliwia klientowi anulowanie zamówienia w dowolnym momencie trwania z zastrzeżeniem, że za zestawy dietetyczne zlecone do produkcji lub/i dostarczone do klienta, klient jest zobowiązany dokonać zapłaty zgodnie z Cennikiem zawartym w serwisie Dietapremium.pl.

16. Dietapremium.pl nie odpowiada za przeciwwskazania zdrowotne Klienta w stosowaniu diety, które Klient powinien skonsultować ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z Zestawów dietetycznych Dietapremium.pl. Dietapremium.pl informuje jednocześnie, że choć porady dietetyczne udzielane przez dietetyków Dietapremium.pl oparte są na fachowej wiedzy dietetycznej, zgodnie z aktualnymi normami i zaleceniami w tym zakresie, to jednak wobec braku pełnej wiedzy diagnostycznej o indywidualnych uwarunkowaniach zdrowotnych i nietolerancjach żywieniowych Klientów nie może brać odpowiedzialności za ewentualne skutki korzystania z poleconych rodzajów Zestawów dietetycznych.

V. ZAMÓWIENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia są przyjmowane w Serwisie Dietapremium.pl poprzez formularz zamówienia oraz pocztą elektroniczną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, a także telefonicznie przez Biuro Obsługi Klienta Dietapremium.pl pod numerami telefonów dostępnymi na stronie: https://www.dietapremium.pl/kontakt.html, w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta.

2. Zamówienia na następny dzień przyjmowane są najpóźniej do godziny 10:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień dostawy diety a w przypadku dostawy poniedziałkowej, najpóźniej do godziny 10:00 w sobotę.

3. Dostawy Zestawów dietetycznych Dietapremium.pl odbywają się w dniach i godzinach uzgodnionych z Klientem, przy czym są one możliwe codziennie od poniedziałku do piątku oraz w soboty na sobotę i niedzielę, w godzinach porannych. Dietapremium.pl zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić zmiana harmonogramu dostaw, o czym Dietapremium.pl wcześniej poinformuje Klientów.

4. Dietapremium.pl zastrzega, że w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówień będzie we wskazanym przez Klienta terminie niemożliwa, uzgodni z Klientem inny termin realizacji zamówienia.

5. Dietapremium.pl zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie ze specyfikacją Zestawów dietetycznych wybranych przez Klienta z oferty prezentowanej w Serwisie Dietapremium.pl.

6. Kontakt Klienta z Dietapremium.pl jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej na adres zamowienia@dietapremium.pl.pl lub telefonicznie pod numerem (+48) 666 874 641 lub (+22) 257 86 26.

7. Klient jest zobowiązany uiścić opłatę za zamówione Zestawy dietetyczne Dietapremium.pl poprzez dokonanie płatności za pomocą:v

a. - przelewu bankowego na rachunek Dietapremium.pl nr 22 1750 0009 0000 0000 4084 5526, w którego tytule należy wpisać imię i nazwisko osoby dla, której przeznaczone są Zestawy dietetyczne zgodnie z danymi podanymi podczas składania zamówienia lub

b. - przelewu online drogą elektroniczną na rzecz Dietapremium.pl w systemie T-Pay. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną dla Dietapremium.pl jest Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6 w Poznaniu lub

c. - gotówką, najpóźniej pierwszego dnia zamówienia.

8. Dietapremium.pl zastrzega prawo do wstrzymania bądź anulowania złożonego zamówienia z ważnych powodów, w tym:

- pozyskania od Klienta po otrzymaniu od niego zamówienia informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych dla spożywania Zestawów dietetycznych Dietapremium.pl;

- braku uiszczenia zapłaty ceny za zamówione Zestawy dietetyczne Dietapremium.pl;

- podania niewłaściwych, niepełnych lub błędnych danych podczas składania zamówienia

VI. REKLAMACJE

1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Klienta z Usług Dietapremium.pl, mogą być składane w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamówienia@dietapremium.pl lub na adres Dietapremium.pl ul. Obrzeżna 1a lok. 176 w Warszawie.

2. Reklamacje związane z realizacją Usługi Dietapremium.pl należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni kalendarzowych od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątek stanowi reklamacja dotycząca niezrealizowania dostawy. W przypadku niezrealizowania dostawy reklamację należy złożyć do godziny 12:00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres dostawy, adres e-mail używany do kontaktu, opis zdarzenia reklamacyjnego wraz z uzasadnieniem.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w pkt 2, reklamacja może pozostać nierozpatrzona.

5. Dietapremium.pl informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download?plik=6223). Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dietapremium.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą: warunków świadczenia Usług Dietapremium.pl oraz oferty Dietapremium.pl; warunków korzystania z Usług Dietapremium.pl; funkcjonalności Serwisu Dietapremium.pl; obowiązujących przepisów prawa.

2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu zostałyby uznane za nieważne lub nienadające się do realizacji, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy, a DietaPremium.pl zaproponuje w dobrej wierze zastępcze zapisy ważne i nadające się do wykonania, zgodnie z wolą stron wyrażoną w niniejszym Regulaminie.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie ich publikacji w Serwisie Dietapremium.pl.

Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed dokonaniem zmian. Zamówienia takie będą realizowane na zasadach obowiązujących w dniu ich złożenia.

 

Regulamin Promocji "Więcej osób - niższa cena"
 

Masz pytania? Zostaw numerZadzwonimy

22 257 86 26
×